fbpx

Konkurs na Facebooku – “5 powodów, dlaczego warto uczyć się IT”

Wszystkich użytkowników naszej platformy zapraszamy do konkursu prowadzonego na naszym profilu na Facebooku i zaangażowania się w stworzenie kreatywnej odpowiedzi podając 5 dobrych powodów, dlaczego warto uczyć się IT. Chętnych prosimy o umieszczanie odpowiedzi w komentarzu pod tym postem na naszym fanpage’u na Faceboku. Liczy się kreatywność, można wybrać własną formę: komentarz, zdjęcie, filmik, wiersz czy infografikę. Nagrody czekają na 25 laureatów, którzy udzielą najlepszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi. Każdy laureat otrzyma dwa worki sportowe z logo Cyber Plac.

Regulamin konkursu

„Konkurs Cyber Plac – 5 powodów, dlaczego warto uczyć się IT!”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Przewidziany Regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą: „Konkurs Cyber Plac – 5 powodów, dlaczego warto uczyć się IT!” dalej „Konkurs”).

2. Konkurs organizowany jest przez Capgemini Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa, NIP 526-11-84-467 (dalej „Organizator”).

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dn. 16.11.2020r. o godzinie 13:00, a zakończenie w dniu 22.11.2020r. o godzinie 23:59 (do tego czasu będą zbierane komentarze pod postem konkursowym na profilu Cyber Plac.

6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).

7. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

9. Celem Konkursu jest umieszczanie w komentarzu pod postem konkursowym kreatywnej odpowiedzi na pytanie “Podaj 5 dobrych powodów, dlaczego warto uczyć się IT?”

10. Serwis Facebook oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem: Facebook.com

11. O zwycięstwie w Konkursie zadecyduje Jury, które stanowią administratorzy profilu Cyber Plac na Facebooku.

12. Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za konkurs, konkurs nie jest w żaden sposób przez ten serwis sponsorowany, popierany ani przeprowadzany, ani też z nim związany. Administrator promocji korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.

§2 ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestników jest umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym „Konkurs Cyber Plac – 5 powodów, dlaczego warto uczyć się IT!”opublikowanym na profilu Facebook Cyber Plac kreatywnej odpowiedzi na pytanie “Podaj 5 dobrych powodów, dlaczego warto uczyć się IT?” w formie komentarza, zdjęcia, filmu, wiersza, infografiki itp. Aby dobrze uzasadnić swój przekaz, wejdź na stronę www.cyberplac.pl i zobacz typy szkoleń IT dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych zgłoszeń konkursowych i umieszczonych postów.

§3 PRZEBIEG KONKURSU

1. Zgłoszenie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu kreatywnej odpowiedzi na pytanie “Podaj 5 dobrych powodów, dlaczego warto uczyć się IT?”

2. Po zakończeniu Konkursu wyłonionych zostanie 25 (słownie: dwadzieścia pięć) Laureatów Konkursu – autorów Zgłoszeń Konkursowych, którzy przesłali najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie.

§4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych będą brane pod uwagę takie kryteria, jak: ciekawość, oryginalność i kreatywność odpowiedzi udzielonej pod postem konkursowym.

2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez wybranych administratorów strony Cyber Plac na Facebooku i poinformowani o wygranej pod postem konkursowym w serwisie Facebook do końca dnia 23.11.2020 r. 

Nagrodzony jest zobowiązany do dostarczenia organizatorowi informacji o adresie do wysyłki nagrody oraz numerze telefonu za pośrednictwem profilu Facebooka w wiadomości prywatnej.

4. W razie pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną na Facebooku. 

§5 NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 50 (pięćdziesiąt) worków sportowych, o wartości 13 PLN netto za sztukę. Każdy Laureat otrzyma dwie sztuki, które zostaną przesłane do Laureata na koszt Organizatora.

2. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

3. Jury zastrzega sobie opcję nie przyznania wszystkich nagród w razie gdyby poziom odpowiedzi był niski lub też przyznania większej ilości nagród, w razie gdyby poziom odpowiedzi konkursowych był wysoki i przekraczający liczbę laureatów 25.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7. PRAWA AUTORSKIE

Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na 1 rok po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem strony Cyber Plac na Facebooku i strony internetowej www.cyberplac.pl.

Konkurs na Facebooku – “5 powodów, dlaczego warto uczyć się IT”
Przewiń do góry